train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
Aktivity Aktualizácia 30.3.2016

Aktivity sú plánované podľa záujmu detí a požiadaviek rodičov. Realizujú sa s pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami školy, deťmi, sociálnymi partnermi a niektoré i s rodičmi. Obmieňame ich podľa aktuálnych ponúk a možností (Jeseň - pani Bohatá, Dni jablka, Šarkaniády, Tekvičkové slávnosti, Mikulášske posedenia a zimné besiedky, divadelné predstavenia, športové aktivity (plávanie, korčuľovanie, detské olympiády), karnevaly, tvorivé dielne, veľkonočné akcie, besiedky ku dňu matiek, vozenie na poníkoch, Deň domácich miláčikov, výlety na hrady, do planetária, ZOO alebo na farmu ...)

Ponuka aktivít od A do Z:

A - angličtina (zábavnou formou výučby pre deti od 3 do 6 rokov)

B - besiedky pre rodičov (ukážka celoročnej práce, besedy a pracovné stretnutia – Rada školy, prizvaní odborníci v oblasti výchovy a vzdelávania)

C - canisterapia, cvičenie predškolských detí vo vlastnej telocvični, cvičenie v prírode

D - „Dni otvorených dverí“, doprava (pohodlne a bezpečne na všetky akcie školy dovezie autobusová firma, správanie na dopravnom ihrisku), Deň maznáčikov (zvieratká z domu), Deň Zeme

E - EKO – programy (odpady, voda, pôda, papier), exkurzie (napr. do knižnice ...)

F - fotografovanie

G - grafomotorika (pravidelná práca so zábavnými listami a s pracovnými zošitmi)

H - hra pre deti je to najdôležitejšie

I - informovanosť (denný kontakt s rodičom, schôdzky), individuálny prístup k deťom

J - jedálniček (pestrá a vyvážená strava, ovocie a zelenina každý deň – posilnenie imunity), jazda na poníkoch (hipoterapia)

K - kultúra (divadelné predstavenia, tanečné, zábavné dopoludnie v materskej škole, karneval), konzultácia s psychológom, korčuliarsky výcvik, Kniha je môj kamarát – výstavka obľúbených kníh z domu, krúžky (výtvarný, tanečný, jazykový)

L - logopedická prevencia, literárna súťaž

M - moderná materská škola, mediálna propagácia (prezentácia školy pred verejnosťou, príspevky do regionálnych novín, odborných časopisov, schránka dôvery)

O - oslavy (vianočných a veľkonočných sviatkov, sviatku detí MDD, narodenín detí), olympiáda

P - plavecký výcvik detí (5 – 6 ročných), pitný režim po celý deň

R - rešpektovanie osobnosti dieťaťa, rozvíjanie záujmu detí, relaxačné cvičenia

S - spolupráca s rodinou, zapájanie do činností s deťmi, so ZŠ, pedagogicko-psychologickou poradňou, ZUŠ, nadáciami (Liga proti rakovine, SČK, OLO, Daphne – inštitút aplikovanej ekológie, Sloboda zvierat a pod.)

Š - škola v prírode (rozvíja celoročný vzťah detí k prírode, deti sa otužujú, učia sa samostatnosti, socializácii, životu v kolektíve, športujú a to všetko zábavnou formou), šarkaniáda

T - tvorivé dielne (skvalitnenie komunikácie a interakcie rodiča a dieťaťa napr. „Veľká noc očami detí“), triedy podľa veku detí, „Týždeň zdravia s Narciskou“ (v spolupráci s Ligou proti rakovine, hry s prosociálnou tematikou – empatia), „Týždeň hlasného čítania“ („Mama, ocko, babka, dedko, poďme spolu čítať!“)

U - úsmev a spokojnosť detí, rodičov a zamestnancov školy

V - výtvarné súťaže, poldenné výlety (ZOO, návšteva zámku Červený Kameň, Detská farma – Humanita, galéria insitného umenia v Pezinku na Schaubmarovom mlyne, Planetárium Hlohovec

Z - záhradné slávnosti, základná škola (príprava na vstup do ZŠ, návšteva školy, spoločné akcie), zber starého papiera a PET fliaš.

Spolupráca

Spolupracujeme so ZŠ Budatínska, ZUŠ, s odborníkmi z Centra výchovnej prevencie a poradenstva v Petržalke - špeciálnym pedagógom, logopédom, psychológom – depistáž k školskej zrelosti, podľa individuálnych potrieb a v rámci osvety rodičov – prednášky.

Spolupracujeme s nadáciami a vzdelávacími inštitúciami aj v oblasti charitatívnych a environmentálnych projektov (EKO-Daphne ekologické vzdelávacie centrum, Liga proti rakovine), Knižnica + Klub dôchodcov Petržalka, Tempo šport – aktivity plávanie a korčuľovanie, OLO – zber PET fliaš, KOLEKO – zber papiera, Rekreačné zariadenie Priedhorie–Pružina – škola v prírode, Hasičský a požiarny zbor, Planetárium Hlohovec, Humanita - detská farma, Schaubmarov mlyn, Pezinok – galéria insitného umenia, záchranný systém prvej pomoci.

Vyšlo v tlači

Farebný svet (2013)

Na palube jednorožca (2012).pdf

Jeseň, pani Bohatá (2010).pdf

Týždeň zdravia s vílou Narciskou.pdf

Svet je pre všetkých.pdf

Jeseň, pani Bohatá (2008).pdf

Šarkany na Lietavskej.pdf

Škôlkari v knižnici.pdf

Farebný svet na Lietavskej.pdf

Škôlkari sa tiež zapojili do projektu Deň narcisov.pdf

„Malkáči“ z Lietavskej potešili seniorov.pdf

Jabĺčková škôlka.pdf