train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
Oznamujeme                          Aktualizácia 29.08.2020
V dňoch 30.10. 2020 a 02.11. 2020 {počas jesenných prázdnin} bude prerušená prevádzka Materskej školy, Lietavská 1, 851 06 Bratislava z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Združenie rodičov Materskej školy Lietavská - Vláčik, IBAN: SK57 0200 0000 0026 9980 5353, do poznámky- meno dieťaťa+ trieda, poplatok odsúhlasený vo výške 100€/ dieťa ( dieťa, ktorému vznikol nárok z minulého obdobia na preplatok uhrádza tento školský rok 55€/ dieťa. Kontakt na predsedu OZ p. Bobaľovú- bobalova.alena79@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rodičom, ktorí poskytli e-mailovú adresu boli doručené prihlasovacie údaje do aplilácie Edupage. Mobilná aplikácia EduPage umožňuje robiť efektívne veci, ktoré by bez nej prakticky neboli možné. Možnosť odhlasovať stravu, či neprítomnosť, komunikácia s učiteľom. Prehľad o platbách. Spolu sa naučíme používať Edupage, čo následne využijete aj v Zš.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozhodnutia o prijatí-neprijatí do novej triedy, ktorú otvárame 15.10.2020 si môže zákonný zástupca vyzdvihnuť počas pracovného dňa v čase od 10:00 do 13:00 h.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prijímame žiadosti s lekárskym potvrdením na predprimárne vzdelávanie do novej triedy do 9.9.2020.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informácia pre školský rok 2020/2021

Novoprijaté deti dodržiavajú adaptačný troj mesačný program (individuálne)

Tlačivá, ktoré sú potrebné pri nástupe novoprijatých detí do MŠ (ak je možné vytlačiť):
- Kópia zdratovtnej kartičky poistenca
- Zdravotný dotazník
- Vyhlásenie
- Splnomocnenie
- Dotazník pre rodičov o dieťati
- Zápisný lístok NE-predškolákov ALEBO zápisný lístok predškolákov

Zákonný zástupca:

-Dodržiava prevádzku od 1.9.- do 30.9.2020 materskej školy od 7:00 h do 16:00 h. ( dieťa si preberá najneskôr 15:55)

-Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatni materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk), v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ.

-Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roka 2020/2021.

-Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi materskej školy.

-Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Zdravotný dotazník , Vyhlásenie a zápisný lístok NE-predškolákov ALEBO zápisný lístok predškolákov(ak je možné vytlačiť)

-Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

-Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.

-Zabezpečí dieťaťu náhradné rúško do skrinky.

-V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje triednu učiteľku a riaditeľku materskej školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

-Pri ceste s dieťaťom do materskej školy sa riadi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

-Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy (vo vonkajších a vnútorných priestoroch) minimalizovať na nevyhnutné minimum. V priestoroch materskej školy sa pohybuje vždy v rúšku, resp. v súlade s hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. Dieťa môže sprevádzať vždy len 1 zákonný zástupca.

Pedagogickí zamestnanci denne realizujú ranný filter detí : meranie teploty V prípade podozrenia na ochorenie (nielen COVID-19) dieťa nepreberie.
Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
Rušia sa tzv. zberné triedy, Deti sa nebudú medzi sebou premiešavať.

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom. COVID semafor tu.

Zmena emailovej adresy

Nová emailová adresa našej MŠ je mslietavska@petrzalka.sk.

Úprava poplatkov za mesiace marec a jún 2020

Informácia o zmenách vo výške poplatkov za čiastočnú úhradu pobytu dieťaťa v MŠ tu.

Oznam k rozšíreniu kapacít MŠ od 15.6.2020

Znenie oznamu si môžete prečítať tu.

Povinnosti zákonných zástupcov detí od 15.6.2020

Povinnosti zákonných zástupcov detí od 15.6.2020 si môžete prečítať tu.

Termín na predloženie potrebných dokladov

Termín na predloženie potrebných dokladov, súvisiacich s prijímaním na výchovu a vzdelávanie (najmä potvrdenia, odporúčania a vyjadrenia) určený predchádzajúcimi rozhodnutiami ministra je 14. august 2020. Celé znenie rozhodnutia si môžete prečítať tu.

Povinnosti zákonných zástupcov detí

Zoznam povinností zákonných zástupcov detí si môžete prečítať tu.

Oznam k pripravovanému otvoreniu materskej školy

Text oznamu si môžete prečítať tu.
Čestné prehlásenie si môžete stiahnuť tu.
Záujem o návštevu MŠ od 1.6.2020 môžu nahlásiť zákonní zástupcovia do 28.5. do 10.00 h na e-mail MŠ:
- ak ide o dieťa osamelého rodiča, ktorý vykonáva prácu na pracovisku a nedokáže zabezpečiť starostlivosť o dieťa,
- ak ide o dieťa rodičov, ktorí obaja vykonávajú prácu na pracovisku a nedokážu zabezpečiť starostlivosť o dieťa.

Oznam o vysporiadaní poplatkov

Prosíme zákonných zástupcov detí nastupujúcich v septembri do ZŠ, aby pre vysporiadanie platieb do OZ – Vláčik, Škola v prírode, Školská jedáleň - zanechali v schránke pri vchode do MŠ alebo mailom poslali nasledovné údaje:
Trieda a meno dieťaťa, číslo účtu v tvare IBAN, meno zákonného zástupcu komu sa budú financie posielať a podpis.

Dodatok k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Žiadame rodičov, aby v žiadosti o prijatie v časti poznámka uviedli, do ktorých materských škôl si ešte podali žiadosti a taktiež aby uviedli, že ide o žiadosť dieťaťa so špeciálno-výchovnými potrebami a dieťaťa s poruchami výživy.
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa oznámime zákonným zástupcom do 30.6.2020.

Zmena termínov a postupu pri prijímaní detí do MŠ 2020/2021

Text oznamu si môžete prečítať tu.
Text rozhodnutia Ministerstva školstva ... si môžete prečítať tu.

Informácia k príspevkom a zápisu do 1. ročníka ZŠ

https://www.petrzalka.sk/2020-03-26-platby-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-za-obdobie-od-aprila-2020-az-do-odvolania-su-zrusene/
https://www.petrzalka.sk/2020-03-26-zmena-terminov-zapisu-deti-do-prvych-rocnikov-zakladnych-skol/

Oznam o odklade povinnej školskej dochádzky

Vedenie MŠ Lietavská 1 oznamuje rodičom, ktorí zvažujú odklad povinnej školskej dochádzky, aby poslali žiadosť o podržanie miesta do konca apríla mailom na mslietavska@strediskoskole.sk

Výlet s predškolákmi a eko aktivity (OZ Vláčik)

11. a 12.5. od 8.00 do 12.30 h výlet s predškolákmi a eko aktivity – Červený rybník, Sokoliarsky dvor a lesný náučný chodník. Presné pokyny budú v informovaných súhlasoch v triede.

Eko aktivity s Tárajkom (OZ Vláčik)

20.4.2020 o 9.00 h - Eko aktivity s Tárajkom – pre všetky deti.

Veselá veľká noc (OZ Vláčik)

8.4.2020 od 15.30 do 17.30 h - "Veselá veľká noc" – podujatie pre všetky deti a ich rodičov. Je potrebné, aby si rodičia zabezpečili prúty na pletenie korbáčov :-).

Chemická show (OZ Vláčik)

23.3.2020 o 9.00 h - "Chemická show" – zábavné dopoludnie pre všetky deti.

Čítanie a tvorivé aktivity (OZ Vláčik)

18.3.2020 o 9.00 h - autorské čítanie a tvorivé aktivity pre deti z tried Narcisky a Ružičky.

Sférické kino v MŠ (OZ Vláčik)

16.3.2020 od 8.00 h - sférické kino v MŠ – "Lucia a padajúca hviezda" – predstavenie pre predškolákov a strednú vekovú skupinu o vesmíre.

Exkurzia v knižnici Vyšehradská 27

27.2.2020 o 10.00 h – Fialky,
28.2.2020 o 10.00 h – Zvončeky,
5.3.2020 o 10.00 h – Konvalinky,
6.3.2020 o 10.00 h – Margarétky,
12.3.2020 o 10.00 h – Makovičky,
13.3.2020 o 10.00 h – Narcisky,
13.3.2020 o 10.30 h – Ružičky.

Exkurzia predškolákov

25.2.2020 o 10.00 h - exkurzia predškolákov v ZŠ Budatínska.

Hudobný koncert (OZ Vláčik)

24.2.2020 o 9.30 h - hudobný koncert so živou kapelou s videoprojekciou "Hudbou okolo Európy" – pre všetky deti.

Fašiangový karneval (OZ Vláčik)

4.2.2020 o 9.30 h bude v MŠ fašiangový karneval so šašom Marošom.

Divadelné predstavenie (OZ Vláčik)

30.1.2020 o 9.00 h uvidia deti divadelné predstavenie O lišiakovi Marošovi.

Ekovýchovné programy pre predškolákov – Vtáčiky (OZ Vláčik)

21.1.2020 od 8.30 h

Korčuľovanie - predškoláci

Od 13.1.2020 do 17.1.2020

Zmena VZN - stravné

V súvislosti s prijatou zmenou VZN č. 15/2019 zo dňa 30.9.2019:
- odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 7.30 h v danom stravovacom dni,
- v zmysle zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € iba v prípade ak splnil dve podmienky - zúčastnil sa výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odobral obed,
- zákonný zástupca je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa/žiaka zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú sumu príspevku na stravovanie (poplatok za potraviny aj režijné náklady),
- v prípade, že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, zákonný zástupca uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa v škole,
- vypúšťa sa podmienka, že v prvý deň choroby dieťaťa si môže zákonný zástupca obed odobrať do obedára, nakoľko pri zmene času odhlasovania je táto možnosť bezpredmetná,
- za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Celý text zmeny si môžete prečítať tu.

Vianočné divadelné predstavenie detí ZŠ

18.12.2019 o 9.00 h

Vianočné besiedky

12.12.2019 o 15.00 h v triede Konvalinky ;
13.12.2019 o 15.00 h v triede Margarétky.

Vianočné dielničky

12.12.2019 o 15.00 h v triede Fialky;
12.12.2019 o 15.30 h v triede Makovičky;
12.12.2019 o 15.00 h v triede Zvončeky.

Divadelné predstavenie (OZ Vláčik)

12.12.2019 o 9.00 h uvidia deti divadelné predstavenie Škaredé káčatko.

Trieda Konvalinky – vystúpenie (OZ Vláčik)

9.12.2019 o 15.00 h

Pripravme sa na Mikuláša (OZ Vláčik)

4.12.2019 o 8.30 h sa uskutoční divadelné predstavenie a privítame Mikuláša.

Tárajko a Popletajka (OZ Vláčik)

3.12.2019 o 9.00 h sa uskutoční divadielko za prémiovú cenu za 2. miesto v súťaži MŠ. CD a DVD zdarma.

Advent na Slovensku (OZ Vláčik)

26.11.2019 o 9.30 h

Vyšetrenie zraku

21.11.2019 o 8.30 h

Depistáž Konvalinky

14.11.2019 o 8.30 h

Depistáž Fialky

12.11.2019 o 8.30 h

Dávny svet ukrytý v kameni (OZ Vláčik)

5.11.2019 od 9.00 h sa uskutočnia eko aktivity pre predškolákov.

Deň materských škôl na Slovensku

4.11.2019 o 10.00 h sa pre deti MŠ uskutočnia dopoludňajšie slávnostné aktivity.

Tekvičkové slávnosti (OZ Vláčik)

29.10.2019 od 15.00 do 17.00 h budú v MŠ Tekvičkové slávnosti.

Cesty priateľstva – "Herbstfest" (OZ Vláčik)

17.10.2019 o 9.00 h deti z triedy Konvalinky – multikultúrny projekt: Cesty priateľstva – "Herbstfest".

Putovanie vesmírom (OZ Vláčik)

15.10.2019 od 9.00 h predškoláci spoznajú vesmír prostredníctvom mobilného planetária v MŠ.

Mici a Mňau

7.10.2019 o 9.00 h bude divadielko v MŠ pre mladšie deti (okrem predškolských tried).

Divadelné predstavenie pre predškolákov

25.9.2019 o 10.00 h sa uskutoční divadelné predstavenie pre predškolákov – Odvážny zajko (Divadlo Haaf).

Divadelné predstavenie pre mladšie deti

25.9.2019 o 9.00 h sa uskutoční divadelné predstavenie pre mladšie deti – Odvážny zajko (Divadlo Haaf).

Plavecký výcvik

Od 16.9. – 20.9.2019 od 10.30 h sa uskutoční plavecký výcvik pre predškolákov (podľa záujmu).

Dopravná výchova

12.9.2019 o 10.00 h bude v areáli MŠ dopravná výchova v spolupráci s mestskou políciou.

Ukážka výcviku psov

12.9.2019 o 9.00 h bude v areáli MŠ ukážka výcviku psov mestskej polície.

Plenárna schôdza rodičov

11.9.2019 o 16.30 h sa uskutoční plenárna schôdza rodičov.