train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
Denný poriadok MŠ Aktualizácia 18.9.2019

Prevádzka materskej školy začína o 6.30 h.
Deti spravidla prichádzajú do 8.00 h.

Po príchode všetkých detí je tzv. ranné sedenie v kruhu, kde prebiehajú prosociálne aktivity a rozhovory, plánovanie denných činností, autoevalvačné zamyslenia a pod..

Pevné časy majú stanovené hygiena a stravovanie: 8.30 - 8.40 h desiata, 11.30 - 12.00 h obed.

Cvičenia a telovýchovné chvíľky, relaxačné a uvoľňovacie hry majú svoje miesto každý deň v čase pred jedlom.

Edukačné aktivity prebiehajú hravou formou každý deň od rána až do odchodu detí domov.

Krúžkové činnosti sú v popoludňajších hodinách.

Denne chodia deti na vychádzky, pobyty vonku (len v prípade veľmi nepriaznivého počasia majú náhradné činnosti v triedach alebo v telocvični).

Prevádzka školy končí o 17.00 h.