train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
O nás Aktualizácia 22.11.2017

Materská škola Lietavská 1 bola otvorená v januári 1982 a nachádza sa v MČ Bratislava – Petržalka v blízkosti jazera Veľký Draždiak. V mesiacoch júl a august 2009 prešla rekonštrukciou interiérov, ktoré tvorí 7 tried. MŠ zabezpečuje celodennú (podľa požiadaviek rodiny aj poldennú) výchovno-vzdelávaciu činnosť a starostlivosť pre deti spravidla od 3 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a ak to kapacita a prevádzkové možnosti dovolia aj deťom od 2 rokov. Bežne MŠ navštevuje cca 160 detí.

Edukačné prostredie školy

Materská škola má spoločenskú miestnosť – herňu, vlastnú jedáleň, telocvičňu slúžiacu pre pohybové a relaxačné aktivity, knižnicu vybavenú a postupne dopĺňanú detskou a odbornou literatúrou, súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy sú aj učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, výpočtová technika, ktoré postupne dopĺňame. Všetky triedy sú vybavené počítačmi pre oboznamovanie detí s detskými edukačnými programami a interaktívnymi hrami. Na kvalitnú edukačnú činnosť je vybavená škola spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti. Materská škola má dostatok priestoru pre rôznorodé aktivity, krúžkové činnosti a spoločné akcie rodičov a detí.

Exteriér školy

K objektu materskej školy patrí rozsiahly oplotený areál určený na pobyt vonku. Plocha je členená na trávnatú časť, 4 pieskoviská a terasy v zmysle legislatívnych noriem. Priestranný školský dvor a záhrada, ktoré sú vysadené listnatými a ihličnatými stromami a okrasnými kríkmi, poskytujú možnosť všestranného využitia a realizáciu rôznorodých telovýchovných, rekreačných, záujmových a hrových edukačných aktivít. Je členený na pohybovú, oddychovú, výtvarnú, pracovnú a prírodovednú zónu. K pobytu detí vonku slúži v letných mesiacoch priestor pre enviromentálne aktivity, pieskoviská pre tvorivé aktivity predovšetkým na hry s vodou, modelovanie a konštruovanie v piesku s využitím prírodnín. Menší kopec je vytvorený na účel sánkovania v zimnom období a iných pohybových hier a aktivít. Súčasťou areálu je dopravné ihrisko a hrové prvky (vláčik, visiaci preliezací mostík, šmykľavka, hojdačka, vahadlová hojdačka, preliezačka), spĺňajúce technické požiadavky veku detí.

Personál školy

Pedagogický zbor tvorí 14 plne kvalifikovaných učiteliek, z toho 6 s vysokoškolským vzdelaním. V škole pracuje 7 prevádzkových zamestnancov (školníčka, upratovačky, kuchárky) a vedúca školskej jedálne.

Poradné a podporné orgány materskej školy

Rada školy:
predseda: Eva Kolčáková (za pedagogických zamestnancov)

Členovia:
Edita Hianiková (za pedagogických zamestnancov)
Viera Kubičková (za nepedagogických zamestnancov)
Mgr. Anna Sonneková (za zriaďovateľa)
Ing. Alica Hájková (za zriaďovateľa)
Mgr. Viera Böttcher (za rodičov)
Mgr. Zlatica Zacharová Jursová PhD. (za rodičov)