train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
O nás Aktualizácia 30.8.2016

Materská škola Lietavská 1 bola otvorená v januári 1982 a nachádza sa v MČ Bratislava – Petržalka v blízkosti jazera Veľký Draždiak. V mesiacoch júl a august 2009 prešla rekonštrukciou interiérov, ktoré tvorí 7 tried. MŠ zabezpečuje celodennú (podľa požiadaviek rodiny aj poldennú) výchovno-vzdelávaciu činnosť a starostlivosť pre deti spravidla od 3 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a ak to kapacita a prevádzkové možnosti dovolia aj deťom od 2 rokov. Bežne MŠ navštevuje cca 160 detí.

Edukačné prostredie školy

Materská škola má spoločenskú miestnosť – herňu, vlastnú jedáleň, telocvičňu slúžiacu pre pohybové a relaxačné aktivity, knižnicu vybavenú a postupne dopĺňanú detskou a odbornou literatúrou, súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy sú aj učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, výpočtová technika, ktoré postupne dopĺňame. Všetky triedy sú vybavené počítačmi pre oboznamovanie detí s detskými edukačnými programami a interaktívnymi hrami. Na kvalitnú edukačnú činnosť je vybavená škola spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti. Materská škola má dostatok priestoru pre rôznorodé aktivity, krúžkové činnosti a spoločné akcie rodičov a detí.

Exteriér školy

K objektu materskej školy patrí rozsiahly oplotený areál určený na pobyt vonku. Plocha je členená na trávnatú časť, 4 pieskoviská a terasy v zmysle legislatívnych noriem. Priestranný školský dvor a záhrada, ktoré sú vysadené listnatými a ihličnatými stromami a okrasnými kríkmi, poskytujú možnosť všestranného využitia a realizáciu rôznorodých telovýchovných, rekreačných, záujmových a hrových edukačných aktivít. Je členený na pohybovú, oddychovú, výtvarnú, pracovnú a prírodovednú zónu. K pobytu detí vonku slúži v letných mesiacoch priestor pre enviromentálne aktivity, pieskoviská pre tvorivé aktivity predovšetkým na hry s vodou, modelovanie a konštruovanie v piesku s využitím prírodnín. Menší kopec je vytvorený na účel sánkovania v zimnom období a iných pohybových hier a aktivít. Súčasťou areálu je dopravné ihrisko a hrové prvky (vláčik, visiaci preliezací mostík, šmykľavka, hojdačka, vahadlová hojdačka, preliezačka), spĺňajúce technické požiadavky veku detí.

Personál školy

Pedagogický zbor tvorí 14 plne kvalifikovaných učiteliek, z toho 6 s vysokoškolským vzdelaním. V škole pracuje 7 prevádzkových zamestnancov (školníčka, upratovačky, kuchárky) a vedúca školskej jedálne.

Poradné a podporné orgány materskej školy

Rada školy:
predseda: Eva Kolčáková (za pedagogických zamestnancov)

Členovia:
Edita Hianiková (za pedagogických zamestnancov)
Viera Kubičková (za nepedagogických zamestnancov)
Mgr. Anna Sonneková (za zriaďovateľa)
Ing. Alica Hájková (za zriaďovateľa)
Mgr. Viera Böttcher (za rodičov)
Mgr. Antónia Račková (za rodičov)