train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
Poplatky Aktualizácia 11.4.2019
POZOR!!! Zmena poplatkov v MŠ od 1.5.2019

Bližšie informácie  tu.

Príspevok za pobyt v MŠ

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava-Petržalka č. 3/2015 zo 24.2.2015 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 25 €/mesiac/dieťa, ktorý sa znižuje za 2. dieťa o 3 € zo základnej výšky príspevku. Na 3. dieťa o 5 € menej zo základnej výšky príspevku a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku.

- za 1. dieťa príspevok 25 €
- za 2. dieťa príspevok 22 €
- za 3. dieťa príspevok 20 €
- za 4. dieťa príspevok 15 €
- za 5. dieťa príspevok 10 €

Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10 dňa kalendárneho mesiaca.

Príjemca: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam, Bohrova 1, 851 01 Bratislava
IBAN: SK32 0900 0000 0051 1752 2323
Variabilný symbol: 9121xxxx (xxxx = priradený číselný symbol dieťaťa)
Špecifický symbol: uvádza sa obdobie
Správa pre príjemcu: MŠ Lietavská 1 + Meno Priezvisko (dieťaťa, nie zákonného zástupcu)

Platbu je možné vykonať predtlačenou poštovou poukážkou (k dispozícii v MŠ) alebo bankovým prevodom.
Prosíme uhrádzať presnú sumu (nezaokrúhľovať!).

V prípade, že rodič neuhradí uvedený príspevok v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča, rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

K vráteniu mylných platieb musí zákonný zástupca podať žiadosť na adresu príjemcu platby, ktorá musí obsahovať meno dieťaťa, dátum úhrady, spôsob úhrady, sumu a číslo účtu žiadateľa.

V zmysle §28 odsek 5 zákona NR SR č.245/2008 O výchove a vzdelávaní sa príspevok neuhrádza na dieťa:
a) rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
c) ktorému súd nariadil ústavnú starostlivosť,
d) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zriaďovateľom,
e) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o hmotnej núdzi.

Príspevok na stravovanie

Zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, ak sa dieťa v MŠ stravuje.

Príspevok na stravu je 1,27 + 0,30 € (režijné náklady) na deň (desiata 0,30 €, obed 0,72 € a olovrant 0,25 €). Ak dieťa navštevuje MŠ s poldennou starostlivosťou, uhrádza rodič za desiatu a obed 1,02 + 0,30 €.

Príjemca: Školská jedáleň pri MŠ, Lietavská 1, 851 06 Bratislava
IBAN: SK88 0900 0000 0051 1893 5090
Špecifický symbol: názov triedy (napr. Zvončeky) + mesiac
Správa pre príjemcu: Meno Priezvisko (dieťaťa, nie zákonného zástupcu)

Platbu je možné vykonať predtlačenou poštovou poukážkou (k dispozícii v MŠ) alebo bankovým prevodom.
Za stravu sa platí mesiac vopred a treba ju uhradiť do konca mesiaca.
Zákonný zástupca je povinný odovzdať doklad o zaplatení príspevku.

Preplatky za stravu sa odpočítavajú dva mesiace spätne – napr. preplatok za mesiac október bude odrátaný v mesiaci december.

Členský príspevok ZRMŠL - Vláčik

Členský príspevok občianskeho Združenia rodičov materskej školy Lietavská - Vláčik je dar rodiča pre potreby detí a stanovuje ho Valné zhromaždenie hlasovaním. Na školský rok 2018/2019 je odsúhlasená výška príspevku 100 € na dieťa.

Príjemca: ZRMŠL – Vláčik, Lietavská 1, 851 06 Bratislava
IBAN: SK57 0200 0000 0026 9980 5353
Správa pre príjemcu: názov triedy + Meno Priezvisko (dieťaťa, nie zákonného zástupcu)

Platbu je možné vykonať bankovým prevodom alebo vkladom hotovosti na účet ZRMŠL - Vláčik.