train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
Prijímanie detí do MŠ Aktualizácia 20.2.2017

Termín zápisu do materských škôl je oznámený verejne. Zápis detí vykonáva riaditeľka materskej školy na základe žiadosti zákonného zástupcu k začiatku školského roka, alebo priebežne pokiaľ to umožňuje kapacita. Miesto a termín podania žiadosti zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľka zverejní spolu s miestom a termínom podmienky prijímania detí do MŠ. Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa je v kompetencii riaditeľky materskej školy.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov veku; ak je voľná kapacita, možno prijať aj deti od dvoch rokov veku po splnení určitých podmienok týkajúcich sa pripravenosti a zrelosti dieťaťa pre vstup do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

Deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sa do materskej školy prijímajú na základe rozhodnutia riaditeľky s ohľadom na možnosti prevádzky školy a úroveň zdravotného znevýhodnenia alebo postihnutia dieťaťa. Riaditeľka môže po dohode so zákonným zástupcom z dôvodu ľahšej adaptácie prijať dieťa na čas adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa postupne na jednu, dve, a najviac štyri hodiny. Adaptačný alebo diagnostický pobyt nesmie byť dlhší ako tri mesiace. Do triedy v našej materskej škole zaraďujeme spravidla deti rovnakého veku. Deti, ktoré majú v nasledujúcom roku začať plniť povinnú školskú dochádzku sa obvykle zaraďujú do samostatnej triedy.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola v závere školského roka na slávnostnej akadémii (rozlúčky) detí s pozvanými hosťami (rodičmi, starými rodičmi, súrodencami, zamestnancami školy a pod.).

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie k školskom roku 2017/2018

Podrobné informácie získate tu.
Žiadosť si môžete stiahnuť tu.