train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
Vzdelávanie Aktualizácia 29.9.2018

Filozofia školy vyplýva z tvorivo-humanistickej koncepcie výchovy a vzdelávania. V strede nášho edukačného zamerania stojí dieťa, jeho potreby a záujmy.
V edukačnom procese plne rešpektujeme individualitu dieťaťa, vývinové špecifiká, personálne, technické a materiálne podmienky nášho zariadenia.

Poslaním školy je vytvorenie takých podmienok a prostredia pre edukačnú činnosť (v súčinnosti škola - rodina - iné inštitúcie), ktoré deťom v maximálnej miere pomôžu získať elementárne kompetencie a ich následný rozvoj, napr. začleniť sa do skupiny rovesníkov, aktívne participovať na dianí v skupine, riešiť problémové situácie, prejavovať záujem o nové informácie a rozvíjať základy intra/interpersonálnej komunikácie v rovine sociálnej a emocionálnej.

Zameranie školy

- výchova k zdravému životnému štýlu
- environmentálna výchova
- protidrogová prevencia
- rodovo-citlivá pedagogika
- rozvoj emocionálnej inteligencie

Školský vzdelávací program

Nazvali sme ho "Spoznávajme spolu svet" a od septembra 2009 realizujeme edukáciu podľa tohto programu. Vychádza z platnej legislatívy pre predprimárne vzdelanie ISCED-O a štátneho vzdelávacieho programu a je prispôsobený na vlastné podmienky, potreby detí a rodičov. Vzdelávacie oblasti sú zamerané na pohybovú, zdravotnú, matematicko-logickú, jazykovú, komunikatívnu, etickú, informačnú, umelecko-expresívnu (hudobnú, výtvarnú, literárnu) výchovu, pracovnú výchovu, osobnostný a sociálny rozvoj, dopravnú výchovu – výchovu k bezpečnosti v cestnej premávke, environmentálnu, mediálnu, multikultúrnu výchovu, výchovu k tvorivosti, rozvoj predčitateľskej gramotnosti.

Prehľad učebných osnov.pdf
Charakteristika obsahových celkov učebných osnov.pdf

Projekty

Materská škola má vypracované projekty:
"Cesty priateľstva" - zameraný na multikultúrnu výchovu, zbližovanie národnostných menšín žijúcich na Slovensku.
"Eko-vláčik" - zameraný na enviromentálnu výchovu a výchovu k humánnemu prístupu k zvieratám.
"Zdravko a Boľko" - zameraný na protidrogovú prevenciu a predkladá deťom dôležité informácie o tom čo škodí a prospieva ľudskému zdraviu a učí ich ako správne reagovať pri kontakte s neznámymi ľuďmi, rozličnými látkami...
Rodovo-citlivá pedagogika - školský projekt vychádza z Dohovoru o právach dieťaťa a o odstránení všetkých foriem diskriminácie, Ústavy SR, Zákona o rovnosti.
"Farebný svet" - zameraný na multikultúrnu výchovu.
Oboznamovanie s cudzími jazykmi – formou krúžkov s externou lektorkou a jej projektom s cieľom využiť učenlivosť detí v predškolskom veku na získanie základov komunikácie v cudzom jazyku a jeho pokračovaniu k ďalšiemu jazykovému vzdelávaniu v základnej škole resp. jazykovej škole.